dimarts, 29 de setembre del 2015

El Prat de la Sorbera a Martorelles. L’explotació dels espais humits en època prefeudal a càrrec de Jaume Vilaginés

L’any 997 el comte de Barcelona, Ramon Borrell, va vendre a Guillem un prat al terme de Martorelles.[1] El prat es trobava a prop de la confluència del riu Besòs i de la riera del Tenes. Estava en un lloc pla i humit, que originava una vegetació abundant, aprofitada per al pastoreig, l’obtenció de farratge i l’aprofitament dels arbres que hi existien de forma silvestre. El prat rebia el nom de la Sorbera (Sorbaria).[2]

El document que ens ho explica descriu la propietat com un prat amb allò que hi estava relacionat, incloses les aigües que hi circulaven (de forma natural o a través de recs), els aiguamolls i estanys que hi havien, les pastures i el farratge que s’hi obtenia, i els abundants arbres que hi creixien de forma silvestre (pululati ac pululandi).

El Tenes no s’aiguabarrejava amb el Besòs on ho fa a l’actualitat, sinó que ho feia més al sud, a l’alçada de Can Prat.[3] Una forta revinguda en el segle XV va canviar el curs, provocant que els termes parroquials estiguessin en disputa durant temps, perquè es basaven en referències que van desaparèixer.[4] Per tant, la ubicació de la propietat es trobava més al sud on el Tenes s’unia amb el Besòs a l’alçada de Can Prat, en un lloc que en el segle XI se li deia el Pla del Tenes.[5]


El nom de la Sorbera ens remet al col·lectiu d’un tipus d’arbre, de la servera (sorbus domestica).[6] Per tant, la paraula ens parlaria d’un bosquet de serveres. La servera o server és un arbre que dóna un fruit, la serva, que és comestible. Les serves es cullen a finals d’estiu, tenen una forma de petita pera i, per ser comestible, s’han de sotmetre a una sobremaduració en palla. Els romans obtenien de la  fermentació del fruit una beguda alcohòlica, la cerevisa, que ha donat el nom en català i en altres llengües de la cervesa, encara que l’origen d’aquesta sigui diferent. La servera es troba a la muntanya mitjana o en planes humides i fresques, en un àmbit geogràfic que inclou l’est de la península Ibèrica. També sovint es troba cultivada o plantada entre cultius.[7]
El document de 997 es refereix a un apel·latiu, per l’ús del determinant (ad ipsa sorbaria) i no pas a un topònim.[8] Així doncs, el document ens descriu un fet geogràfic: les serveres que eren a prop del prat. Els topònims no sempre descriuen la realitat, perquè aquesta pot haver canviat i el topònim, un cop consolidat, no varia, malgrat que el fet referenciat hagi desaparegut.
Servera

El document de 997 ens mostra les utilitats dels espais humits a cavall dels segles X i XI. L’abundància d’aigua permetia l’explotació de prats dels quals s’obtenien farratges i de zones de pastures. També la vegetació arbòria subministrava fruits que complementaven la dieta pagesa, que no només es basava en el cultiu de cereals com s’havia cregut antigament. La qüestió que hom pot plantejar és si una propietat com la descrita, en passar a mans senyorials particulars, va continuar essent explotada com el document ens la descriu o va passar a convertir-se en terreny cultivat amb cereals, tal com sabem va esdevenir en altres llocs.[9]
Serva
[1] Fàbregas, A. Diplomatari de la catedral de Barcelona, vol. 1, Barcelona, 1995, doc. 309.
[2]  ..vindo tibi unum pratum cum sua pertinentia, cum suis aquis discursibus, cum stagnulis et suis paludibus, pascuis et pabulis vel arboribus qui ibidem sunt, pululati ac pululandi, et istum pratum quę tibi vindo est in comitatu Barchinnense, in Vallense, in locum vocitatum Marto­relias, et est nominatum predictum pratum pratum de ipsa sorbaria… de parte circi in ipsas limites et ripas extremas qui sunt ad ipsas Tortas de ipsas terras, qui sunt inter flumen Tenes et flumen Bisocium..» (ACBX,309).
[3] Umbert, J. i Piñeiro, À. «Desembocadura del Tenes (El Trench)», Notes 23, Mollet del Vallès, 2008, pàgs. 95-104.
[4] Umbert, J i Piñeiro, À. Aproximació a la història de Montmeló. Segles XIV i XV, Montmeló, 2009, pàgs. 285-314.
[5] Batlle, C. i altres, Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI, vol. 1, Barcelona, 2006, doc. 1458.
[6] Bastardas, M.R., La formació dels col.lectius botànics en la toponímia catalana, Barcelona, 1994, pàg. 202.
[7] https://ca.wikipedia.org/wiki/Servera.
[8] Bastardas, M.R., La formació dels col.lectius botànics..., pàgs. 42-43.
[9][9] A Vilalba, Cardedeu, l’any 1014, els habitants de la vil.la van acudir al tribunal comtal per queixar-se perquè el comte havia venut un prat comunal a un potentat. Aquest l’havia posat en conreu, donat que d’aquesta manera obtenia més beneficis:  Vilaginés, J. El paisatge, la societat i l’alimentació al Vallès Oriental (segles X-XII), Barcelona, 2001, pàg. 68.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada